Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Số văn bản: 
382
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
26/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 382 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 26 tháng 5  năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư của hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Ảnh,

thường trú: ấp 5, xã Mỹ Thạnh

                             

 

Hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Ảnh có thửa đất số 190, tờ bản đồ số 5, diện tích 1989 m2, do mẹ ruột Phạm Thị Nuôi cho canh tác và cất nhà ở năm 1975 cho đến nay. Ngày 09 tháng 9 năm 2013 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02040 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Ảnh, sinh năm 1948, CMND số 320191173, thường trú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 190, tờ bản đồ số 5, diện tích 1989 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 1689 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: