Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ PHẠM THI THU LIỄU

Số văn bản: 
60
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
09/01/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 60 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư

 của hộ bà Phạm Thị Thu Liễu, thường trú: ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh

                            

 

          Hộ bà Phạm Thị Thu Liễu có thửa đất số 726, tờ bản đồ số 3, diện tích 1901.9 m2 có nguồn gốc của ông nội Phạm Ngọc Chiếu sử dụng đất và cất nhà ở trước năm 1945 đến năm 1954 ông Chiếu chết để lại cho cha Phạm Đình Phương sử dụng đến năm 1985 ông Phương chết để lại nhà và đất cho vợ Lê Thị Trà (chết năm 2000) ủy quyền cho bà Liễu nhà và đất ngày 17 tháng 3 năm 1993 sử dụng cho đến nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 bà  được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-000502 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 223, tờ bản đồ số 16, diện tích 1746.9 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho hộ bà Phạm Thị Thu Liễu, sinh năm 1955, thường trú ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 726, tờ bản đồ số 3, diện tích 1901.9 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 1601.9 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 226, tờ bản đồ số 16, diện tích 1746.9 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 1446.9 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;   

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: