Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ NGÔ THỊ NGỌC

Số văn bản: 
404
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
04/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   404 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  4     tháng  6     năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư của hộ hộ bà Ngô Thị Ngọc.

Thường trú: ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh

                             

 

Hộ bà Ngô Thị Ngọc có thửa đất số 754, tờ bản đồ số 1, diện tích 2800 m2, do cha ruột Ngô Văn Mỹ sinh năm 1911 sử dụng đất năm 1954 cất nhà ở năm 1963. Đến năm 1979 cha chết để lại nhà và đất cho mẹ ruột Lê Thị Đài sử dụng. Đến năm 1991 mẹ ruột Lê Thị Đài cho nhà và đất cho con ruột Ngô Thị Ngọc sử dụng cho đất nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 bà được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-000537 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho hộ bà Ngô Thị Ngọc, sinh năm 1941, CMND số 320523889, thường trú ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 754, tờ bản đồ số 1, diện tích 2800 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 2500 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: