Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ BÀ LÊ THỊ TÁM

Số văn bản: 
115
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
12/02/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 115 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 12 tháng 02 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư của ông Lê Văn Ba, vợ Lê Thị Tám.

Thường trú: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh

                             

 

          Ông Lê Văn Ba, vợ Lê Thị Tám có thửa đất cũ số 113, tờ bản đồ số 1, diện tích 2380 m2 có nguồn gốc do cha ruột Lê Văn Chát, mẹ ruột Nguyễn Thị Tư cho canh tác năm 1975 và cất nhà ở năm 1989 cho đến nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 ông  được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001426 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất ruộng màu.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 97, tờ bản đồ số 3, diện tích 2534.5 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho ông Lê Văn Ba, vợ Lê Thị Tám, thường trú ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 1, diện tích 2380 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất ruộng màu 2080 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 97, tờ bản đồ số 3, diện tích 2534.5 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 2234.5 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: