Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG TRẦN VĂN BẢY

Số văn bản: 
414
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
17/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 414 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 07 tháng 6  năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư của ông Trần Văn Bảy, vợ Dương Thị Mai

 thường trú: ấp 6, xã Mỹ Thạnh

                             

 

Ông Trần Văn Bảy, vợ Dương Thị Mai có thửa đất số 662, tờ bản đồ số 2, diện tích 4520 m2, do cha tên Trần Văn Dần sử dụng đất và cất nhà ở tháng 6/1975, đến năm 1984 cho con ruột Trần Văn Bảy nhà và đất sử dụng cho đến nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-000930 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới  là thửa đất số 242, tờ bản đồ số 21, diện tích 3725.5 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho ông Trần Văn Bảy, vợ Dương Thị Mai, thường trú ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 662, tờ bản đồ số 2, diện tích 4520 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 4220 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 242, tờ bản đồ số 21, diện tích 3725.5 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 3425.5 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: