Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG NGUYỄN VĂN HIỆP

Số văn bản: 
405
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
04/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   405 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  4     tháng   6    năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh diện tích và khiếu nại đất thổ cư

của ông Nguyễn Văn Hiệp, vợ Nguyễn Thị Tiệp

                             

 

Ông Nguyễn Văn Hiệp, vợ Nguyễn Thị Tiệp có thửa đất cũ số 407, 490, tờ bản đồ số 2, diện tích 1820 m2, do cha tên Nguyễn Văn Chỉnh cho canh tác năm 1982 và cất nhà ở năm 1991 cho đến nay. Ngày 6 tháng 12 năm 1997 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001004 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 140, tờ bản đồ số 22, diện tích 2821.4 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.  

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp đất thổ cư cho ông Nguyễn Văn Hiệp, vợ Nguyễn Thị Tiệp, thường trú ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 2, diện tích 1820 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 1520 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 140, tờ bản đồ số 22, diện tích 2821.4 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 2521.4 m2./..

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: