Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG CAO MINH HOÀNG

Số văn bản: 
166
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
03/03/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 166 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 03  tháng 03  năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh diện tích và khiếu nại đất thổ cư

 của hộ ông Cao Minh Hoàng, thường trú: ấp 6, xã Mỹ Thạnh

                             

 

Hộ ông Cao Minh Hoàng có thửa đất cũ số 5, tờ bản đồ số 2, diện tích 7385 m2, do cha ruột tên Cao văn Thôn, mẹ ruột tên Trần Thị Kỷ canh tác năm 1976 và cất nhà ở năm 1978 cho đến nay. Ngày 6 tháng 12 năm 1997 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001009 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 64, tờ bản đồ số 4, diện tích 10287.9 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm và thửa đất số 86, tờ bản đồ số 4, diện tích 405.0 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.  

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp đất thổ cư cho hộ ông Cao Minh Hoàng, sinh năm 1941, CMND số 320174812, thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 2, diện tích 7385 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 7085 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 64, tờ bản đồ số 4, diện tích 10287.9 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 9087.9 m2 và thửa đất số 86, tờ bản đồ số 4, diện tích 405.0 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm /.

Nơi nhận:

 

KT. CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Hồ Văn Chí

Năm phát hành: