Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG

Số văn bản: 
347
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
12/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 347 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 12 tháng 5 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh diện tích và khiếu nại đất thổ cư

 của hộ ông Nguyễn Văn Hùng, thường trú: ấp 7, xã Mỹ Thạnh

                             

 

Hộ ông Nguyễn Văn Hùng có thửa đất số 727, tờ bản đồ số 2, diện tích 2500 m2, do mẹ ruột Huỳnh Thị Tải sinh năm 1933 sử dụng đất và cất nhà ở năm 1975 đến năm 1991 mẹ chết để lại nhà và đất cho con ruột Nguyễn Văn Hùng sử dụng cho đến nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001280 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Đến năm 2014 đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 264, tờ bản đồ số 21, diện tích 3656.0 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.  

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp đất thổ cư cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1968, CMND số 320711401, thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 727, tờ bản đồ số 2, diện tích 2500 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 2100 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 264, tờ bản đồ số 21, diện tích 3656.0 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 3356.0 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: