Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG

Số văn bản: 
29
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
07/01/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 29 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 07 tháng 01 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh diện tích và khiếu nại đất thổ cư

 của hộ ông Nguyễn Thanh Hùng, thường trú: ấp 7, xã Mỹ Thạnh

                             

 

Hộ ông Nguyễn Thanh Hùng có thửa đất số 1313, tờ bản đồ số 2, diện tích 4750 m2, do cha ruột Nguyễn Văn Màng sinh năm 1929 sử dụng đất và cất nhà ở năm 1948 đến năm 1996 cha chết để lại nhà và đất cho con ruột Nguyễn Thanh Hùng sử dụng cho đến nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001285 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất ruộng màu.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 9, tờ bản đồ số 24, diện tích 5441.8 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.  

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp đất thổ cư cho hộ ông Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1971, CMND số 320765213, thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 1313, tờ bản đồ số 2, diện tích 4750 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất ruộng màu 4350 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 9, tờ bản đồ số 24, diện tích 5441.8 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 5141.8  m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 3b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: