Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG TRẦN CÔNG KIẾT

Số văn bản: 
67
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
10/01/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 67 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 10 tháng 01 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh diện tích thửa đất và khiếu nại đất thổ cư của ông Trần Công Kiết, vợ Nguyễn Thị Trúc. Thường trú: ấp 7, xã Mỹ Thạnh

                             

 

          Ông Trần Công Kiết, vợ Nguyễn Thị Trúc có thửa đất cũ số 1291, tờ bản đồ số 2, diện tích 760 m2 có nguồn gốc do mẹ ruột tên Hà Thị Nết cho canh tác và cất nhà ở năm 1988 cho đến nay. Ngày 24 tháng 3 năm 1999 ông  được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 001880 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất ruộng màu.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 11, tờ bản đồ số 28, diện tích 823.8 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích thửa đất và cấp đất thổ cư cho ông Trần Công Kiết, vợ Nguyễn Thị Trúc, thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 1291, tờ bản đồ số 2, diện tích 760 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất ruộng màu 460 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 11, tờ bản đồ số 28, diện tích 823.8 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 523.8 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: