Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG LÊ VĂN SẢNG

Số văn bản: 
85
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
16/01/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 85 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 16 tháng 01 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư

 của hộ ông Lê Văn Sảng, thường trú: ấp 7, xã Mỹ Thạnh

                             

 

Hộ ông Lê Văn Sảng có thửa đất cũ số 1152, tờ bản đồ số 2, diện tích 2100 m2, do cha tên Nguyễn Văn Màng cho canh tác năm 1976 và cất nhà ở  cho đến nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001374 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất ruộng màu.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 209, tờ bản đồ số 25, diện tích 2171.1 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho hộ ông Lê Văn Sảng, sinh năm 1952, CMND số 320181081, thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 1152, tờ bản đồ số 2, diện tích 2100 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất ruộng màu 1800 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 209, tờ bản đồ số 25, diện tích 2171.1 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 1871.1 m2./.

 

Nơi nhận:

 

KT. CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;    

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Hồ Văn Chí

Năm phát hành: