Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG DIỆP SANH TÔNG

Số văn bản: 
116
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
12/02/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 116 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 12 tháng 02 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư của hộ ông Diệp Sanh Tông.

 Thường trú: ấp 5, xã Mỹ Thạnh

                              

 

Hộ ông Diệp Sanh Tông có thửa đất cũ số 593, tờ bản đồ số 2, diện tích 4513 m2, do cha ruột Diệp Văn Chánh. mẹ ruột Nguyễn Thị Ngọc Yến cho canh tác năm 1975 và cất nhà ở năm 1976 cho đến nay. Ngày 6 tháng 12 năm 1997 ông được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-000876 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm..

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 24, 23; tờ bản đồ số 23, tổng diện tích 3909.6 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.,đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho hộ ông Diệp Sanh Tông, sinh năm 1953, CMND số 320029185, thường trú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thuộc thửa đất số 593, tờ bản đồ số 2, diện tích 4513 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 4213 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 24, tờ bản đồ số 23, diện tích 3226.4 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 2926.4 m2 và thửa đất số 23, tờ bản đồ số  23, diện tích 683.2 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: