Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN THỊ ĐÀNH

Số văn bản: 
261
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
03/04/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 261/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 03 tháng 4  năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất  bà Nguyễn Thị Đành

                              

Bà Nguyễn Thị Đành, chồng Lê Văn Nhỏ có thửa đất cũ số 289, tờ bản đồ số 3, diện tích 135 m2, mục đích sử dụng: T được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-000051 ngày 25 tháng 4 năm 1997.

Đến năm 2014 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 20, tờ bản đồ số 13, diện tích 125.5 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 1/20, tờ bản đồ số 13, diện tích 105.2 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của bà Nguyễn Thị Đành, chồng Lê Văn Nhỏ, thường trú ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 125.5 m2, thửa đất số 20, tờ bản đồ số 13, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; ông Lê Thanh Hùng, vợ Phạm Thị Truyền, thường trú ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 105.2 m2, thửa đất số 1/20, tờ bản đồ số 13, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

KT. CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh, 4b.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Hồ Văn Chí

Năm phát hành: