Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN THỊ MAI HOA

Số văn bản: 
360
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
19/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 360/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 19 tháng 5 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất bà Nguyễn Thị Ngọt

                              

Bà Nguyễn Thị Ngọt có thửa đất số 793, tờ bản đồ số 3, diện tích 220 m2, mục đích sử dụng: T được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 62 ngày 14 tháng 4 năm 2004.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 52, tờ bản đồ số 9, diện tích 243.4 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của bà Nguyễn Thị Ngọt, thường trú ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 243.4 m2, thửa đất số 52, tờ bản đồ số 9, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh, 4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thnah Diễn

 

Năm phát hành: