Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ LÊ THỊ THANH VÂN

Số văn bản: 
426
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
11/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 426/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 11 tháng 6  năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất bà Lê Thị Thanh Vân

                              

Hộ bà Lê Thị Thanh Vân có thửa đất cũ số 78, 121; tờ bản đồ số 1, tổng diện tích 10100 m2, mục đích sử dụng: T+LN, ĐRM được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001944 ngày 9 tháng 11 năm 1998.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 31, tờ bản đồ số 2, diện tích 6045.6 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 58, tờ bản đồ số 2, diện tích 3428.4 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 255, tờ bản đồ số 2, diện tích 2245.4 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của bà Lê Thị Thanh Vân, thường trú ấp Nghĩa Huấn thửa đất số 31, tờ bản đồ số 2, diện tích 6045.6 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 58, tờ bản đồ số 2, diện tích 3428.4 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 255, tờ bản đồ số 2, diện tích 2245.4 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: