Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN BÉ

Số văn bản: 
8
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
02/01/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­- Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 08/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 02 tháng 01 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất hộ ông Nguyễn Văn Bé

                              

Hộ ông Nguyễn Văn Bé có thửa đất cũ số 927, 956; tờ bản đồ số 2, tổng diện tích 3011 m2, mục đích sử dụng: ĐRM, T+ĐRM, ĐRM được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5505-000720 ngày 6 tháng 12 năm 1997.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 28, 27; tờ bản đồ số 26, tổng diện tích 3568.4 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Bé, thường trú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 882.1 m2, thửa đất số 28, tờ bản đồ số 26, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác và diện tích 2686.3 m2, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 26, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: