Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG TRẦN VĂN HIẾU

Số văn bản: 
421
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
09/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 421/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 09 tháng 6 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất ông Trần Văn Hiếu

                              

Ông Trần Văn Hiếu, vợ Nguyễn Thị Hòa có thửa đất số 857, tờ bản đồ số 1, diện tích 200 m2, mục đích sử dụng: T được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-00151 ngày 6 tháng 12 năm 1997.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 65, tờ bản đồ số 5, diện tích 269.5 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của ông Trần Văn Hiếu, vợ Nguyễn Thị Hòa, thường trú ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 269.5 m2, thửa đất số 65, tờ bản đồ số 5, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh, 4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thnah Diễn

Năm phát hành: