Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN HƯNG

Số văn bản: 
207
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
12/03/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 207/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 12 tháng 03 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh hình thể và diện tích đất ông Nguyễn Văn Hưng

                              

Ông Nguyễn Văn Hưng, vợ Châu Thị Nhẩn có thửa đất cũ số 440, tờ bản đồ số 3, diện tích 163 m2, mục đích sử dụng: T được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001969 ngày 9 tháng 11 năm 1998.

Đến năm 2013 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 157, tờ bản đồ số 16, diện tích 190 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Hình thể và diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh hình thể, diện tích đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của ông Nguyễn Văn Hưng, vợ Châu Thị Nhẩn, thường trú ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 190 m2, thửa đất số 157, tờ bản đồ số 16, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

\

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: