Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG PHẠM DUY KHANH

Số văn bản: 
363
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
20/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 363/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 20 tháng 5 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh hình thễ và diện tích đất  ông Phạm Duy Khanh

                              

Ông Phạm Duy Khanh, vợ Hà Thị Xinh có thửa đất số 597, tờ bản đồ số 2, diện tích 2400 m2, mục đích sử dụng: ĐRM được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001917 ngày 9 tháng 11 năm 1998.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 35, tờ bản đồ số 23, diện tích 2818.3 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Hình thể thay đổi và diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh hình thể, diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của ông Phạm Duy Khanh, vợ Hà Thị Xinh, thường trú phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, diện tích 2818.3 m2, thửa đất số 35, tờ bản đồ số 23, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh, 4b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: