Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN NHỊN

Số văn bản: 
407
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
05/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 407/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 5 tháng 6 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh hình thể thửa đất hộ ông Nguyễn Văn Nhịn

                              

Hộ ông Nguyễn Văn Nhịn có thửa đất số 166, tờ bản đồ số 2, diện tích 1650 m2, mục đích sử dụng: LN được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001070 ngày 6 tháng 12 năm 1997.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 50, tờ bản đồ số 21, diện tích 1786.9 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Hình thể thửa đất thay đổi là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh hình thể thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Nhịn, thường trú ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 1786.9 m2, thửa đất số 50, tờ bản đồ số 21, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh, 4b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: