Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN HỮU SỮU

Số văn bản: 
129
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
18/02/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 129/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 18 tháng 02 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất hộ ông Nguyễn Hữu Sửu

                              

Hộ ông Nguyễn Hữu Sửu có thửa đất cũ số 196, tờ bản đồ số 3, diện tích 57 m2, mục đích sử dụng: T được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2066 ngày 22 tháng 9 năm 1999.

Đến năm 2013 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 43, tờ bản đồ số 15, diện tích 65.2 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của hộ ông Nguyễn Hữu Sửu, thường trú ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 65.2 m2, thửa đất số 43, tờ bản đồ số 15, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

KT. CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Hồ Văn Chí

Năm phát hành: