Site banner

KẾ HẠCH THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Số văn bản: 
897
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
23/12/2013
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: