Site banner

NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Số văn bản: 
2
Ký hiệu văn bản: 
2014/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
15/07/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: