Site banner

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TRONG BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC DS-KHHGĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Số văn bản: 
542
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
05/08/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: