Site banner

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Số văn bản: 
799
Ký hiệu văn bản: 
QC-UBND
Ngày ký văn bản: 
22/11/2013
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: