Site banner

Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tôn giáo
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Bản thông báo (theo mẫu).

01 bộ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản thông báo hợp lệ

Không

Đính kèm tập tin: