Site banner

Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tôn giáo
Số lượng: 
Thủ tục: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thành phần hồ sơ Số lượng Thời gian giải quyết Lệ phí 1. Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở, trong đó nêu rõ người tổ chức, c
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở, trong đó nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động (theo mẫu).

01 bộ

30 ngày làm việc

Không

Đính kèm tập tin: