Site banner

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016

Số văn bản: 
19
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
24/12/2013
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: