Site banner

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

Số văn bản: 
25
Ký hiệu văn bản: 
KH-HĐ
Ngày ký văn bản: 
20/01/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: