Site banner

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi hội nghị tổng kết công tác Công an và công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2014

Số văn bản: 
46
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
21/01/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: