Site banner

Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Phạm Thị Thanh Tuyền

Số văn bản: 
4 014
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
22/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: