Site banner

Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Nguyễn Thị Hiếu Ân

Số văn bản: 
4 397
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
04/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: