Site banner

Quyết định về việc tuyển dụng và xếp ngạch, bậc lương đối với công chức Nguyễn Văn Thống

Số văn bản: 
6 682
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
08/10/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: