Site banner

NQ điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015

Số văn bản: 
4
Ký hiệu văn bản: 
04/2015/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
23/07/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: