Site banner

NQ phê chuẩn quyết toán NS nhà nước năm 2014

Số văn bản: 
2
Ký hiệu văn bản: 
02/2015/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
23/07/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: