Site banner

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị sơ kết tình hình KTXH 9 tháng năm 2015

Số văn bản: 
555
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
13/10/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: