Site banner

Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã lần thứ 14 khóa X

Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã lần thứ 14, khóa X. Dự kiến kỳ họp diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 với các nội dung: Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; thông qua các tờ trình dự toán thu chi ngân sách năm 2016, tờ trình danh mục công trình năm 2016, tờ trình về đổi tên trường Trung học cơ sở thành trường Trung học Phạm Viết Chánh; báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc; báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2015 và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách năm 2016, Nghị quyết danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, Nghị quyết thống nhất đổi tên trường Trung học cơ sở thành trường Trung học Phạm Viết Chánh, Nghị quyết chương trình giám sát năm 2016./.

Tin khác