Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
1 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
2 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực Chứng thực
4 Thủ tục chứng thực di chúc Lĩnh vực Chứng thực
5 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực
7 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
8 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
9 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực
10 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực
11 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực