Site banner

QĐ ban hành DMHS 2016

Số văn bản: 
1
Ký hiệu văn bản: 
01/QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
04/01/2016
Trích yếu: 
Quyết định ban hành danh mục hồ sơ của HĐNDvà UBND năm 2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: