Site banner

Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2017

Số văn bản: 
19
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
23/12/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: