Site banner

Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 30 tháng 7 năm 2018 Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, cùng 178/185 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt 3 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời triển khai Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hình: Đồng Chí Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh triển khai học tập Nghị quyết BCH TW lần thứ VII

Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là nhiệm vụ quan trọng, nâng cao nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Bên cạnh đó, phối hợp các chi bộ, đoàn thể và báo cáo viên của xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền nghị quyết đến đoàn viên – hội viên và quần chúng nhân dân./.

 

Tin khác