Site banner

Những chuyển biến tích cực sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Mỹ Thạnh là xã cửa ngõ về phía Tây của Huyện Giồng Trôm, tiếp giáp với Thành phố Bến tre, là xã trung tâm của tiểu vùng I, có địa hình khá thuận lợi về giao đường bộ lẫn đường thủy, với đường tỉnh 885 và sông Giồng Trôm đi qua địa bàn xã. Toàn xã có diện tích tự nhiên 727,7ha, kinh tế phát triển khá đa dạng với các loại hình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Đảng bộ xã Mỹ Thạnh có 12 chi bộ trực thuộc với 238 đảng viên, trong những năm qua công tác xây dựng và cũng cố hệ thống chính trị vững mạnh luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt. Năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch số 44-KH/HU, ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đảng ủy đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 16-KH/ĐU, ngày 05/02/2021 và Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 15/7/2021 bổ sung thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được triển khai thực hiện theo phương châm “Hai chân, Ba mũi”. Trong đó với phương châm “Hai chân”:  Chân thứ nhất: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy đã tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức. Xác định công tác cán bộ  là “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt” gắn với thực hiện phương châm “Dân chủ-Kỷ cương-Đồng thuận-Sáng tạo-Phát triển” trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các chi bộ trực thuộc, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quyết định 707-QĐ/TU và Quy định số 950-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với xây dựng chi bộ ấp đạt trong sạch vững, toàn diện theo Hướng dẫn 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua 01 năm triển khai thực hiện có 2/6 chi bộ ấp đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện (chi bộ ấp Bến Đò và ấp Nghĩa Huấn), đạt 66,6% so với nghị quyết, dự kiến cuối năm sẽ thẩm định và đề xuất công nhận chi bộ ấp Cái Chốt đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện và đạt 100% nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Bên cạnh đó để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy đã quyết định thành lập tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng, hàng tháng sắp xếp tham dự ít nhất 02 chi bộ để kiểm tra việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy phụ trách, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế để chấn chỉnh, và đảng ủy đưa nội dung xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ vào tiêu chí xếp loại chi bộ hàng năm, từ đó chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc không ngừng được nâng lên, qua đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng có ít nhất trên 90% chi bộ đạt loại tốt.

Chân thứ hai: phát triển kinh tế, tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 7 lớp tập huấn về lợi ích của chuyển đổi số; chuyển đổi số thông qua lĩnh vực tài chính cá nhân, doanh nghiệp và phương thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của địa phương, mở rộng phạm vi hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp ra vượt ra khỏi phạm vi địa bàn tỉnh. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng cấp và mở rộng hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đáp ứng nhu cầu 100% hộ dân trên địa bàn xã. 100% cán bộ, công chức xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, triển khai xây dựng ứng dụng truyền thanh thông minh, nâng cấp trang thông tin điện tử, tập trung tuyên truyền phát triển tài khoản thanh toán điện tử 100% hộ dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó mặc dù trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, thu ngân sách ước đạt 130% so với dự toán được giao, triển khai xây dựng xã nông thôn mới  cơ bản đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại chủ yếu là chờ nguồn vốn cấp trên phân bổ triển khai xây dựng, phối hợp triển khai các dự án chỉnh trang đô thị với      nguồn vốn trên 3,3 tỷ đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho độ thị Mỹ Thạnh.

Quang cảnh đô thị Mỹ Thạnh

          Đối với phương châm 3 mũi: Mũi thứ nhất tập trung nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, trong năm 2021 đã phát triển mới 02 doanh nghiệp, đạt chỉ tiêu nghị quyết và bằng 20% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính của xã năm trong tóp dẫn đầu. Mũi thứ hai huy động nguồn vốn đối ứng triển khai xây dựng hoàn chỉnh các công trình giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn với 7.182m dài, kinh phí trên 29 tỷ đồng. Mũi thứ 3 phát triển nguồn nhân lực, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn và trên chuẩn; tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức tuyên dương người đạt trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và các em đạt vào trường đại học…đến nay qua điều tra, thống kê bước đầu có 01 người đạt trình độ tiến sĩ và trên 30 có trình độ thạc sĩ đang công tác trong và ngoài tỉnh. Nhìn chung qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tạo được chuyển biến tích cực trên địa bàn xã Mỹ Thạnh trên tất cả các lĩnh vực về công tác xây dựng đảng, kinh tế, văn hóa-xã hội; công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị đã đi vào chiều sâu, tạo được sự nhận thức thống nhất thông suốt từ cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên đều đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị 01 và tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lấy chi bộ ấp Bến Đò làm điểm để nhân rộng. Có thể nói việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  trong điều kiện khó khăn dịch bệnh covid-19, tuy nhiên với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến ấp đã tạo được diện mạo mới trên quê hương xã Mỹ Thạnh./.

Tin khác