Site banner

KẾ HOẠCH XÉT DUYỆT CHÍNH TRỊ CHUẨN BỊ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2015

Số văn bản: 
586
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
15/08/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: