Site banner

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

Số văn bản: 
148
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
24/02/2014
Trích yếu: 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: