Site banner

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Số văn bản: 
498
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
11/09/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: