Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
1 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch
2 Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch
3 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch