Site banner

Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ khoản 3, điều 80, Luật Tổ chức Chính  quyền địa phương năm 2015. Căn cứ biên bản họp liên tịch giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ngày 7 tháng 7 năm 2016. Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với những nội dung cụ thể như sau:

          1. Tuyên bố lý do,  giới thiệu đại biểu, chào cờ khai mạc.

          2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

          3. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

          4. Ủy ban nhân dân xã thông qua các tờ trình:

          - Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

          - Tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016.

          - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

          5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân xã về tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các tờ trình của Ủy ban nhân dân xã.

          6. Báo cáo của thường trực Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016.

          7. Thông báo của Mặt trận Tổ quốc xã về công tác giám sát tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, kiến nghị đề xuất với Hội đồng nhân dân xã và đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

          8. Chủ tọa gợi ý thảo luận, thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

          9. Thảo luận và giải trình ý kiến thảo luận của Ủy ban nhân dân xã.

          10. Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

          11. Thông qua dự thảo các Nghị quyết kỳ họp:

          - Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

          - Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

          - Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung sự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016.

          - Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016.

          12. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đọc diễn văn bế mạc  kỳ họp, chào  cờ bế mạc.

          Trên đây là dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin khác