Site banner

Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ IV Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

           Căn cứ khoản 3, điều 80, Luật Tổ chức Chính  quyền địa phương năm 2015;

          Căn cứ biên bản họp liên tịch giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ngày 11 tháng 11 năm 2016. Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ IV, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với những nội dung cụ thể như sau:

          1. Tuyên bố lý do,  giới thiệu đại biểu, chào cờ khai mạc.

          2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

          3. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

          4. Ủy ban nhân dân xã thông qua các tờ trình:

          - Tờ trình Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước xã Mỹ Thạnh năm 2017.

          - Tờ trình vốn đấu tư xây dựng cơ bản năm  2017.

          5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân xã về tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; tờ trình dự toán thu-chi ngân sách xã năm 2017.

          6. Thường trực Hội đồng nhân dân thông qua chương trình giám sát năm 2017; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

          7. Thông báo của Mặt trận Tổ quốc xã về công tác giám sát tham gia xây dựng chính năm 2016, kiến nghị đề xuất với Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã.

          8. Báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của tổ đại biểu; ý kiến kiến nghị của cử tri.

          9. Thảo luận.

          10. Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

          11. Thông qua dự thảo các Nghị quyết kỳ họp:

          - Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

          - Nghị quyết dự toán thu-chi ngân sách năm 2017.

          - Nghị quyết về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2017.

          12. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đọc diễn văn bế mạc  kỳ họp, chào  cờ bế mạc.

          Trên đây là dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ IV, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác