Site banner

Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2016, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Đến dự và báo cáo viên hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã. Hội nghị các đại biểu nghe báo cáo viên quán triệt 03 nghị quyết và 01 kết luận gồm: nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/01/2016 “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 “về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau hội nghị quán triệt cho Đảng viên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai ra đoàn viên, hội viên và nhân dân./.

Tin khác