Site banner

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư

Sáng ngày 22/3/2022, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ươngm Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư. Tại điểm cầu ở xã tham dự có các đồng chí: đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm kỷ luật trong Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9-12-2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm kỷ luật Đảng; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Công văn số 1143-CV/TU, ngày 15-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 9-9-2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam và Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 3-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 11-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 30-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 6-7-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 và Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 13-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về thi hành Điều lệ Đảng và một số kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và 18 văn bản cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng phát triển con người...Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Qua theo dõi, tất cả các đại biểu ở điểm cầu tỉnh và tất cả các điểm cầu trong toàn tỉnh, đại biểu thể hiện sự tập trung cao để tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII. Kết quả đạt được của hội nghị góp phần lan tỏa tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng với khí thế, tinh thần, quyết tâm cao. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở; đồng thời, đánh giá cao tinh thần chủ động, kịp thời của các đơn vị đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin phủ sâu rộng trong toàn Đảng bộ; các đồng chí báo cáo viên dù bận nhiều việc, nhưng cũng đã tập trung đầu tư nghiên cứu sâu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung. Bí thư Tỉnh ủy rất mong tinh thần này tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

đại biểu tbiểu tham dự tại điểm cầu xã

Để các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII sớm được triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn rà soát, chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung cần thiết cụ thể hóa thực hiện liên quan đến ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương theo các văn bản của Trung ương, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương và văn bản hướng dẫn; đồng thời cụ thể hóa thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2022. Đối với các ngành tỉnh: Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu trong cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm túc phần việc liên quan ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Trong triển khai, quán triệt, cần tập trung nêu được ý nghĩa, nội dung cơ bản của các quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị. Chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết ban thường vụ, thường trực và cấp ủy viên các cấp trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quy định của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm kỷ luật Đảng. Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương thông qua các chuyên trang, chuyên mục với những hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng phát hiện, tuyên truyền kết quả thực hiện và những mô hình mới, cách làm hay của các đơn vị, địa phương để tạo sự lan toả rộng rãi. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và phản biện xã hội đối với việc cụ thể hoá thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; tăng cường công tác vận động, tập hợp quần chúng, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và mục tiêu kép trong bối cảnh tình hình mới. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và cụ thể hoá thực hiện các quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khoá XIII của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại các địa phương, đơn vị, chấn chỉnh biểu hiện nhận thức lệch lạc.

Tin khác